The most famous Chocolate from Hokkaido

เมื่อพูดถึงของฝากจากญี่ปุ่น ก็คงไม่มีใครไม่นึกถึง Royce ถึงขนาดได้รับฉายานามว่า “The most famous Chocolate from Hokkaido.”