ทัวร์เวียดนาม | Vietnam Superhit 3Days 2Nights (Ha Noi-Ha Long) by WE

HILIGHT PROGRAM

  • ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง มรดกโลกทางธรรมชาติ
  • ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ การแสดงท้องถิ่นประจำชาติ
  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ของที่ระลึกย่านเก่าแก่ถนน 36
  • อาหารพื้นเมือง / อาหารทะเล+ไวน์แดง / บุฟเฟต์นานาชาติ

 

 

เลือกวันเดินทาง

มิถุนายน – สิงหาคม 2565

ราคาเริ่มต้น 18,900.-

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนอยไบ – ทะเลสาบตะวันตก – เจดีย์เฉินกว๊อก – อ่าวฮาลอง – ชมการแสดงหุ้นกระบอกน้ำ – ฮาลองไนท์มาร์เก็ต (-/L/D)

05.00 น.   คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 5 ประตูทางเข้าที่ 2-3 เค้าเตอร์สายการบินไทยสมาย (WE) พบเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และบัตรโดยสาร

 

07.45 น.   นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยสมาย (WE) เที่ยวบินที่ WE560 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่งโมง)

09.35 น.   เดินทางถึง สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ และทำธุระส่วนตัวเรียบร้อย นำท่านเข้าชม ทะเลสาบตะวันตก หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ทะเลสาบซีหู ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอย และยังเป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพสวยงาม มีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมที่สวยงามอยู่รายรอบ ทั้งเจดีย์ สวนแบบจีน สวนเซ็นญี่ปุ่น ศาลเจ้า จนถูกขนานนามว่าเป็น “สวรรค์บนดิน” จึงเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมของชาวฮานอย และนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ยุคโบราณ ที่นี่ยังเป็นอีกหนึ่งจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดของเวียดนามเลยก็ว่าได้

 

             จากนั้นนำท่านเข้าชม เจดีย์เฉินกว๊อก  เจดีย์พุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงฮานอย ตั้งอยู่ภายในวัดเฉินกว๊อก เจดีย์สีชมพูโดดเด่นทรงสูง มีความสูงกว่า 10 ชั้น เป็นงานศิลปะผสมของจีน เวียดนามและญี่ปุ่น แต่ละชั้นมีพระพุทธรูปสีขาวประดิษฐานอยู่ในช่องรอบเจดีย์ มีต้นศรีมหาโพธิ์ อันเป็นของขวัญจากอินเดียปลูกไว้อยู่ที่ทะเลสาบทางตะวันตก ทั่วบริเวณนี้มีบรรยากาศที่ร่มรื่น สามารถมองเห็นวิวทะเลสาบได้อีกด้วย

 

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ชมความงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1969 เกาะ อ่าวฮาลองในภาษาเวียดนามมีชื่อว่า Vinh Ha Long หมายถึง “อ่าวแห่งมังกรผู้ดำดิ่ง” ที่นี่เป็นอีกสถานที่หนึ่งในเวียดนามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเป็น “มรดกโลก” ทางธรรมชาติ ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายได้บรรยากาศธรรมชาติแบบสุดๆ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะเข้าห้องน้ำเป็นระยะ)

                 จากนั้นนำท่าน ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ อีก 1 การแสดงประจำชาติของประเทศเวียดนาม และเป็นผลสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมการปลูกข้าวของชาวนา ที่มีความผูกพันกับน้ำมาช้านาน โดยการแสดงหุ่นกระบอกน้ำจะมีวงดนตรีพื้นเมืองบรรเลงประกอบการแสดงเพื่อสร้างอรรถรสในการชม ส่วนตรงกลางเวทีจะมีบ่อน้ำขนาดใหญ่เพื่อใช้สำหรับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งเป็นเป็นเสน่ห์ และแปลงใหม่ไม่เหมือนใคร

 

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

                  หลังรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว นำท่านช้อปปิ้ง ณ ฮาลองไนท์มาร์เก็ต ท่านจะได้พบกับสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ของที่ระลึก มากมายกว่า 100 ร้านเริ่มตั้งแต่ กระเป๋า สร้อยมุก เรือสำเภาไม้จำรอง ไม้หอมแกะสลัก ชุดพื้นเมืองอ๋าวญ๋าย ให้ท่านได้เลือกชม เลือกช้อปกันอย่างจุใจ

              นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ MUONG THANH HALONG HOTEL หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า

วันที่ 2 : ฮาลอง – ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – เมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน (B/L/D)

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำท่านสัมผัสอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวชมอ่าวฮาลองคือ ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง ชมทัศนียภาพอันน่าอัศจรรย์ใจของอ่าวฮาลองรวมไปถึงเกาะต่าง ๆ โดยรอบ และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

             จากนั้นนำท่านชมหนุ่งในไฮไลท์ของอ่าวฮาลอง คือ ถ้ำนางฟ้า ชมมีหินงอกหินย้อยรูปทรงแปลกตาถูกประดับประดาอย่างสวยงาม ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้ำทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทั้งรูปมังกรเสาค้ำฟ้าพระพุทธรูปศิวลึงค์ สีที่นำมาประดับตกแต่งก็ทำให้เห็นลวดลายประติมากรรมที่เกิดจากธรรมชาติได้อย่างชัดเจน และน่าประทับใจ

 

กลางวัน      บริการอาหารกลางวันบนเรือ—เมนูอาหารทะเลปรุงรส+ไวน์แดง

 

บ่าย            นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย  เป็นเมืองหลวงของ ประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี คำว่า “ฮานอย” มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอยนั่นเอง มีประชากรอาศัยอยู่ราวๆ 6-7 ล้านคน และในอดีตนั้น กรุงฮานอยยังเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนืออีกด้วย

                   นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคืนดาบ หรือทะเลสาบฮหว่านเกี๊ยมเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเวียดนามและ เป็นที่นิยมของชาวฮานอย รวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันอย่างไม่ขาดสาย นอกจากนั้นภายในทะเลสาบแห่งนี้ ยังมีสัญลักษณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ สะพานเทฮุก สะพานไม้สัแดงสดหรือที่เรารู้จักกันในนาม สะพานแสงอาทิตย์ จะเชื่อมระหว่างฝั่งกับเกาะเนินหยก เกาะเล็กๆ ริมทะเลสาบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ วัดหง็อกเซิน หรือวัดเนินหยก วัดเก่าแก่ของกรุงฮานอย ภายในวัดมีวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบจีนเก่าแก่โบราณ และเต่าศักดิ์สิทธ์ ซึ่งเชื่อกันว่าเต่าตัวนี้คือ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มายาวนาน

 

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

                   นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUNWAY HOTEL HANOI หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า 

วันที่ 3 : ฮานอย – สุสานโฮจิมินห์ – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – ช้อปปิ้งย่านเก่าแก่ถนน 36 สาย – สนามบินนอยไบ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

            นำท่านเข้าชม สุสานโฮจิมินห์ เป็นสถานที่เก็บร่างของท่านโฮจิมินห์ (อดีตประธานาธิปดี อันเป็นที่เคารพรักของชาวเวียดนาม) อาคารหินอ่อนและหินแกรนิตรวมถึงไม้เนื้อดีจากทั่วประเทศ เป็นอาคารที่โดดเด่นและสง่างามมาก ด้านในจะพบกับร่างโฮจิมินห์ ซึ่งอาบน้ำยาอยู่ในโลงแก้วเพื่อให้ผู้คนที่เข้ามาชมนั้นได้รู้จักกับผู้นำเก่าของประเทศเวียดนาม และข้างในสุสานยังมีทหารกองเกียรติยศในชุดเครื่องแบบเต็มยศสีขาวยืนถือดาบปลายปืนยืนรักษาการณ์อยู่ด้านในตลอดเวลา ส่วนด้านหลังมี บ้านพักลุงโฮ บ้านไม้หลังเล็กๆ ซึ่งลุงโฮใช้เป็นที่อยู่อาศัยมาเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 1954 – 1958 จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต ใต้ถุนบ้านเล็กๆ หลังนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่โฮจิมินห์ใช้เป็นที่ประชุมกับนายทหารคนสำคัญๆ วางแผนการรบกับทหารสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ข้างบนบ้านเป็นห้องหนังสือและห้องนอนของโฮจิมินห์ซึ่งอยู่อย่างเรียบร้อยและสมถะมากๆ ภายนอกตัวบ้านมีสวนสาธารณะที่เงียบสงบร่มรื่น มีสระน้ำเล็กๆ ซึ่งกลางสระน้ำเล็กๆ แห่งนี้เป็นที่ตั้งของ วัดเจดีย์เสาเดียว ชาวเวียดนามเรียกว่า จั่วโหมดโกด เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 วัดเจดีย์เสาเดียวสร้างเป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็กตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว ศาลานี้อยู่กลางสระบัวรูปสี่เหลี่ยม ภายในศาลาประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิม ปางสิบกร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในฮานอย

             จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ อาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่ มีการจัดแสดงนิทรรศการมากมาย มีการถ่ายภาพขาวดำในสมัยสงคราม ซึ่งจะได้เห็นความเป็นอยู่ของเหล่าทหารกู้ชาติอีกด้วยและเรื่องราวการสู้รบในสมัยสงครามเวียดนาม

 

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

บ่าย         นำท่านชม วิหารวรรณกรรม สร้างขึ้นในราชวงศ์หลีในรัชสมัยพระเจ้าหลีไท่จง มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม และเป็นสถานศึกษาวรรณคดีปรมาจารย์ขงจื้อ ที่วิหารวรรณกรรมแห่งนี้เป็นที่ทดสอบความเชี่ยวชาญทางด้านแต่งบทกวีและประพันธ์ เพื่อทำการสอบก่อนรับปริญญาในโค้งสุดท้าย เชื่อกันว่าหากได้มาสักการะกับเทพขงจื้อที่สถานแห่งนี้จะส่งผลให้สำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน

             จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งย่านเก่าแก่ถนน 36 สาย หรือ ย่านเฝอเฟือง เป็นเส้นถนนในย่านเมืองเก่า Old Quarter ซึ่งเป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่สุดใจกลางกรุงฮานอย ความพิเศษของ Old Quarter ก็คือ จะเป็นย่านที่มีถนนตัดผ่านมากถึง 36 สาย จึงเป็นที่มาของชื่อถนนบริเวณนี้นั่นเอง โดยถนนแต่ละสายก็จะเต็มไปด้วยแหล่งบันเทิงสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งกิน เที่ยว ดื่ม รวมไปถึงการช้อปปิ้ง  ถนนแต่ละสายก็จะมีของขายที่แตกต่างกันออกไป และทุกคืนวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ที่ย่านนี้จะมีตลาดกลางคืน คึกคักไปด้วยผู้คนทั้งชาวเวียดนามและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมวิถีชีวิต ซื้อของฝากของที่ระลึก เช่น ตุ๊กตาเวียดนาม กระเป๋า ของใช้ที่ทำจากหัตถกรรม และของฝากสไตล์เวียดนาม ซึ่งความสนุกของถนนสายนี้คือ คนไทยสามารถต่อรองราคาได้ เพราะพ่อค้าแม่ค้าบางคนพูดภาษาไทยได้ ชอบคนไทย และรับเงินไทยด้วย **อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเพลิดเพลินกับอาหารเย็นด้วยตนเอง

 

                  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

20.45 น.     นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทยสมายล์ (WE) เที่ยวบินที่ WE565

22.35 น.      เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

 

“เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆ เกิดขึ้น ทางบริษัทฯ จะช่วยเหลือตามสถานการณ์นั้นๆ อย่างเต็มกำลังสุดความสามารถ แต่ถ้ามีค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่เพิ่มเติมขึ้นมา ทางบริษัทฯ ขออนุญาตคิดตามที่เกิดขึ้นจริง ขอบคุณค่ะ”