ทัวร์ไทย : ภูเก็ต ลักชัวรี่ ล่องเรือใบคาตามารัน 3วัน 2คืน

HILIGHT PROGRAM

  • สัมผัสธรรมชาติกับกิจกรรมดำน้ำตื้นที่เกาะราชา และเกาะเฮ
  • สักการะพระวัดดังของจังหวัดภูเก็ต เช่น วัดพระทอง วัดไชยธาราราม
  • ย่านเมืองเก่ากับสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส
  • อาหารไทย-ใต้ เลิศรส, หมี่สะปำ

 

 

เลือกวันเดินทาง

กุมภาพันธ์ – เมษายน 2565

ราคาเริ่มต้น 13,590.-

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินภูเก็ต – ย่านเมืองเก่า – วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) – พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี - แหลมพรหมเทพ – โรงแรม (-/L/D)

06.00       คณะเดินทางทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C พบเจ้าหน้าที่

               คอยอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

08.10        นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดย สายการบินไทยสมายล์ (THAI SMILE) เที่ยวบินที่ WE 203

09.35        เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

               นำท่านเข้าชม ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ที่มีประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองอันยาวนานอีกเมืองหนึ่งของไทย โดยหนึ่งในรอยอดีตอัน

               รุ่งเรืองของภูเก็ต เป็นสถาปัตยกรรมตึกเก่าแบบชิโนโปตุกีส ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2446  ที่ผสมผสานเอา 

               ความเป็นศิลปะตะวันตกและตะวันออก เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองภูเก็ต ตึกเก่าเหล่านี้

               กระจายอยู่ทั่วตัวเมืองภูเก็ตสามารถเดินชมได้อย่างต่อเนื่องเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนภูเก็ต

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย           นำทุกท่านเข้านมัสการไหว้พระทำบุญที่ วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงและมีประวัติเป็นมายาวนาน

               ของเมืองภูเก็ต หากท่านใดมาถึงภูเก็ตแล้วจะต้องแวะมาไหว้ หลวงพ่อแช่มแห่งวัดฉลอง พระเกจิซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของ

               ชาวเมืองภูเก็ต เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง โดยหลวงพ่อแช่มมีเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ กิตติศัพท์ในการรักษาโรค 

               บุญญาบารมีและเมตตาธรรมที่สูงส่งทำให้มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมาก เล่ากันว่าในขณะที่หลวงพ่อแช่มยังมีชีวิตอยู่ท่านได้

               เป็นที่พึ่งแก่ชาวบ้านในการรักษาโรค เนื่องจากท่านเป็นพระที่มีศาสตร์วิชาในด้านการปรุงยาสมุนไพร และรักษาโรค เข้าเฝือก

               ผู้ป่วยกระดูกหัก ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นถึงกับมีผู้ที่รอปิดทองตามแขนและขาของท่านจนแลดูเหลืองอร่าม ไปทั่วราวกับ

               ปิดทองพระพุทธรูปและแม้ว่าหลวงพ่อแช่มจะมรณภาพเป็นเวลานับหนึ่งร้อยปีมาแล้วก็ตาม ชื่อเสียงเกียรติคุณ และบารมีของ

               ท่านก็อยู่ในความทรงจำของผู้คนสืบมา นอกจากนี้วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี 

               ประกาศเป็นที่ประดิษฐสถานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากศรีลังกา ให้ท่านเข้าไปสักการะได้ บริเวณด้าน

               ข้างผนังเป็นงานจิตรกรรมภาพวาดพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ตอนประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพาน บริเวณพื้นที่รอบๆ มีพระพุทธรูป

               ปางต่างๆ อันงดงาม ด้านบนสุดของพระมหาธาตุเจดีย์จะสามารถมองเห็นวิวมุมสูงของเมืองภูเก็ตได้อย่างสวยงาม

               

               จากนั้นนำท่านเข้าสู่อีกแห่งท่องเที่ยวของภูเก็ต วัดพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์สีขาว ที่ 

               สร้างตั้งอยู่อย่างโดดเด่นสวยงดงาม มีความกว้าง 25 เมตร สูง 45 เมตร สร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประดับด้วยหิน

               อ่อนสีขาวหยกพม่า นอกจากนี้ บนยอดเขายังสามารถมองวิวจากบริเวณฐานพระที่เป็นจุดชมวิว 360 องศาได้อีกด้วย เห็นได้

               ทั้งรอบภูเก็ต ไปจนถึงเกาะต่างๆ ทั้ง หาดกะตะ หาดกะรน อ่าวฉลอง เป็นต้น

 

               จากนั้นนำท่านเข้าสู่ แหลมพรหมเทพ เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามแห่งหนึ่งของภูเก็ต อยู่ทางตอนใต้ของเกาะ

               ภูเก็ตห่างจากหาดราไวย์ประมาณ 2 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นแหลมหินยื่นไปในทะเล เป็นที่ตั้งของประภาคารกาญจนาภิเษก สุด

               ปลายของแหลมพรหมเทพ มีชื่อว่าแหลมเจ้า บริเวณตัวแหลมซึ่งยื่นออกไปในทะเล มีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วย

               ต้นตาลที่ขึ้นอยู่กลุ่มใหญ่ เมื่อยืนที่แหลมพรหมเทพมองออกไปที่ทะเลจะเห็นเกาะแก้วน้อย – เกาะแก้วใหญ่ อยู่เบื้องหน้า และ

               ทางด้านขวาจะเป็นหาดในหาน  มีเรือยอร์ชจอดลอยลำอยู่เป็นจำนวนมากและเป็นจุดที่ใช้อ้างอิงเวลาพระอาทิตย์ตกดินของ

               ประเทศไทย บริเวณแหลมพรหมเทพมีขอบปูนให้นั่งชมพระอาทิตย์ตกดิน มีทางเดินลงไปที่ด้านล่าง เมื่อลงไปที่ด้านล่างจะเห็น

               น้ำทะเลสีเขียวมรกต เวลามีคลื่นซัดเข้ามากระทบก้อนหินจะเป็นฟองสีขาวดูสวยงาม

เย็น              บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

                    นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ CHANALAI GARDEN RESORT&HOTEL KATA หรือที่พักระดับเทียบเท่า

                    (ROOM TYPE : DELUXE ROOM)  

วันที่ 2 : กิจกรรมดำน้ำตื้น เกาะราชา – เกาะเฮ (เรือยอร์ชคาตามารัน) (B/L/D)

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฉลอง จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะราชาใหญ่ โดยเรือ YACHT ในการเดินทาง เกาะราชาใหญ่ อยู่ทาง

            ด้านตะวันตกของเกาะภูเก็ต ห่างจากเกาะภูเก็ตประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสะอาด มีทั้งหมด 5 อ่าว คืออ่าว

            ตะวันตก หรืออ่าวปะตก, อ่าวสยาม, อ่าวทือ, อ่าวหลา และอ่าวขอนแค หาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใสสะอาดลักษณะคล้ายทะเล

            แถบหมู่เกาะสิมิลันทางใต้ ปัจจุบันเกาะราชาใหญ่ได้กลายเป็นแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในทะเลอันดามัน เพราะน้ำทะเลรอบ

            เกาะใสตลอดทั้งปี และมีปะการังที่มีความสวยงามและสัตว์น้ำต่างๆที่หายากต่างจากจุดดำน้ำอื่นๆ เช่น ปะการังเขากวาง ปะการัง

            กิ่ง ปะการังจาน ปะการังพุ่ม และปะการังสกุลแข็งชนิดต่าง ๆ ส่วนปลาที่พบส่วนใหญ่เป็นปลาขนาดเล็ก เช่น ปลาผีเสื้อ ปลาเก๋า 

            ปลาไหลทะเล ปลากระเบน ปลาปักเป้า ปลาหมึกยักษ์ เป็นต้น อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถเดินเล่นริมชายหาดหรือ

            ดำน้ำตื้นบริเวณเกาะราชาใหญ่ได้อีกด้วย

กลางวัน    บริการอาหารกลางวันบนเรือ แบบปิคนิค

บ่าย       จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะเฮ เป็นเกาะเล็กๆอยู่ใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต เป็นสถานที่ยอดนิยมของจังหวัดภูเก็ตโดยมนต์เสน่ห์

            ของเกาะเฮแห่งนี้คือความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำอย่างปะการังน้ำตื้นรวมกับน้ำทะเลใส หาดทรายขาวละเอียด ให้ท่านได้

            ส่องโลกใต้น้ำตื่นตาตื่นใจไปกับปะการังมากมายที่ทอดเป็นแนวยาว พร้อมกับชมปลาน้อยใหญ่ใต้ท้องทะเล อิสระท่านพักผ่อนตาม

            อัธยาศัย จากนั้นได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือฉลองโดยระหว่างทางท่านสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินได้จากบน

            เรือ

               นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ CHANALAI GARDEN RESORT&HOTEL KATA หรือที่พักระดับเทียบเท่า

               (ROOM TYPE : DELUXE ROOM)

เย็น          บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ 3 : โรงแรม – จุดชมวิวสามอ่าว - ร้านขายของฝากพรทิพย์ – วัดพระทอง - สนามบินภูเก็ต - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นำท่านชม จุดชมวิวสามอ่าว จุดชมวิวที่ตั้งอยู่บนเนินเขาทางฝั่งตะวันตก เมื่อมาถึงภูเก็ตแล้วไม่ควรพลาดมาจุดชมวิวนี้ด้วย

            ประการทั้งปวง จากจุดชมวิวนี้สามารถมองเห็นวิวหาดกะตะน้อย กะตะ กะรน เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว เกาะปู และเห็นแนวภูเขาได้

            อย่างชัดเจน เห็นการไล่โทนสีของน้ำทะเลตั้งแต่เขียวอ่อน  บริเวณใกล้ชายหาด และเป็นสีน้ำเงินเข้มขึ้นเรื่อยๆ

 

            จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านของฝากพรทิพย์ ให้ทุกท่านเลือกชิมเลือกซื้อสินค้าของฝากก่อนกลับบ้านภายในร้านกว้างขวางอัดแน่นไป

            ด้วยของฝากทั้งที่เป็นของประจำจังหวัดภูเก็ตหรือของจากจังหวัดอื่นๆ เน้นความอร่อย คุณภาพสูง สะอาดและถูกหลักอนามัย 

            และจุดเด่นของฝากที่เป็นไฮไลท์ของที่นี้ คือ กล่องบรรจุภัณฑ์ที่สะดุดตาทุกท่านที่เข้ามาช้อปปิ้ง ไม่ว่าจะเป็นกล่องรูปสัตว์น้ำน่ารัก

            ภายในก็จะมีให้เลือกหลายอย่าง เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ, เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และสินค้าอื่นๆเป็นต้น หรือการออกแบบกล่อง

            บรรจุภัณฑ์ของฝากเป็นรูปตึกสไตล์ชิโนโปตุกีสภายในก็จะเป็นขนมโบราณของภูเก็ต  ให้ท่านได้เลือกเก็บเป็นคอลเลคชั่น ให้อิสระ

            ท่านเลือกชมของฝากตามอัธยาศัย

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย       นำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดพระทอง หรือ วัดพระผุด เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ที่ตั้งของวัดพระทองอยู่

            ทางด้านทิศเหนือของเกาะภูเก็ต เป็นวัดเก่าแก่ที่น่าสนใจด้วยตำนานเรื่องเล่าอัน  ศักดิ์สิทธิ์เล่าขานของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ซึ่ง

            โผล่พ้นขึ้นมาจากพื้นดินเพียงพระเกตุมาลา และผุดขึ้นมาจากพื้นดินเดียวครึ่งองค์ อันเป็นที่มาของชื่อ “วัดพระผุด” ให้ท่านสักการะ

            ขอพรกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตามอัธยาศัย

            สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

16.05      นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 216

17.30       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

“เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆ เกิดขึ้น ทางบริษัทฯ จะช่วยเหลือตามสถานการณ์นั้นๆ อย่างเต็มกำลังสุดความสามารถ แต่ถ้ามีค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่เพิ่มเติมขึ้นมา ทางบริษัทฯ ขออนุญาตคิดตามที่เกิดขึ้นจริง ขอบคุณค่ะ”