GRAND WORLD HERITAGE (KAMIKOCHI) 6D/4N

HILIGHT PROGRAM

★ คามิโคจิ สวรรค์บนดิน ดินแดนสายน้ำกลางหุบเขา 
สัมผัสโทริอินับหมื่นคู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ 
ขอพร และดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย ณ วัดคิโยมิสึ 
★ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ 
★ เมืองเก่าทาคายาม่า - ปราสาทมัตสึโมโต้ 
★ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - สวนโออิชิ ชมทุ่งดอกไม้พร้อมวิวฟูจิ 
 วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิออน พลาซ่า 
เมนูพิเศษเต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ! 
 เมนูขึ้นชื่อของเมืองทาคายาม่า หมูย่างมิโสะบนใบโฮบะ 
จัดเต็มส่งท้ายก่อนกลับด้วย บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสุดพรีเมี่ยม 

 

 

เลือกวันเดินทาง

18-23 ตุลาคม 2565

ราคาเริ่มต้น 79,900.-

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ (-/-/-)

20.00    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.59     ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

วันที่ 2 : สนามบินคันไซ - เกียวโต - วัดน้ำใส คิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - นาโกย่า (-/L/D)

07.30     ถึงสนามบินคันไซ โอซาก้า

เดินทางสู่ เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นนานนับพันปี นำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำใส คิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า เชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย อันเกิดจากธรรมชาติ ไหลมาจากเทือกเขา 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สัมผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุ้มประตู ญี่ปุ่นโบราณ จำนวนมากกว่าหมื่นคู่ซุ้มประตู ตั้งเรียงรายกันจนกลายเป็นอุโมงค์โทริอิ รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร ด้วยเงินบริจาคของแรงแห่งศรัทธาบรรดานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสร้างถวายสักการะ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ ที่ท่านคุ้นตาด้วย เสาไม้สีแดง ในฉากภาพยนตร์ดัง เกอิชา

เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูบุ และเป็นเมืองหลักของจังหวัดไอจิ ถือเป็นศูนย์กลางระหว่างโตเกียวกับโอซาก้า 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม NAGOYA TOKYU HOTEL หรือโรงแรมเทียบเท่า

วันที่ 3 : นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจินยะ - ซันมาชิซูจิ - ทาคายาม่า (B/L/D)

เช้า       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995  โครงสร้างของบ้าน ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่เมืองทาคายาม่า สมญาลิตเติ้ลเกียวโต เมืองเล็กที่น่ารักอันเก่าแก่ในหุบเขาซึ่งคงสภาพธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี นำท่านสู่ ทาคายาม่าจินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นทั้งสถานที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของ ผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี 

จากนั้นเชิญท่านสัมผัสความเป็นอยู่ที่ยังคงรักษาสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะประทับใจแน่นอน ณ ซันมาชิซูจิ พร้อมเลือกหาซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกมากมาย อิสระให้ท่านเก็บเกี่ยวบรรยากาศแสนคลาสสิคตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม HIDA TAKAYAMA HOTEL หรือโรงแรมเทียบเท่า

เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักผ่อนกับการแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล

วันที่ 4 : ทาคายาม่า – คามิโคจิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ทะเสสาบยามานะกะ (B/L/D)

เช้า       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่คามิโคจิ ดินแดนแห่งสายน้ำท่ามกลางหุบเขาที่เค้าว่ากันว่าสวยอย่างกับสวรรค์บนดิน จนใครหลายๆ คนตั้งปณิธานว่าจะต้องไปให้ได้ซักครั้ง มาถึงคามิโคจิแล้ว ยังไงก็ต้องไปถ่ายรูปกับสะพานกัปปะ ที่ทอดข้ามผ่านแม่น้ำอาซุสะพร้อมกับทิวทัศน์ของภูเขาทางด้านหลัง ถือเป็นจุดชมวิวและถ่ายรูปยอดฮิตของที่นี่

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ปราสาทมัตสึโมโต้ หรือปราสาทอีกาดำ ตั้งตระหง่านนี้ว่ากันว่าเป็นเท็นชุคาคุหลังคา 5 ชั้น พื้น 6 ชั้นที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติ

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พักบริเวณ ทะเลสาบยามานากะ ณ โรงแรม FUJI MATSUZONO HOTEL หรือโรงแรมเทียบเท่า

เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

พักผ่อนกับการแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล

วันที่ 5 : ทะเลสาบยามานะกะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - สวนโออิชิ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว (B/L/D)

เช้า       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณชั้นที่ 5 ฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิได้ตลอดทั้งปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกต่างกัน และเป็นภูเขาไฟที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม

(การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอำนวย)

นำท่านเดินทางเข้าสู่สวนโออิชิ สวนดอกไม้ที่เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามอีกหนึ่งแห่ง เป็นสวนที่เต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้หลายสายพันธุ์ที่ถูกนำมาหมุดเวียนปลูกกันตลอดทั้งปี 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งชินจูกุ ตื่นตาตื่นใจกับรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมาย และเทคโนโลยีทันสมัยตลอดสองข้างทาง เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าที่ถูกตาถูกใจ ในย่านช้อปปิ้งที่มีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียว

เย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก โตเกียว ณ SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือโรงแรมเทียบเท่า

วันที่ 6 : โตเกียว - วัดอาซากุสะ - อิออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

เช้า       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ ที่เก่าแก่ที่สุดของมหานครโตเกียว นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองสัมฤทธิ์มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริโมง ของวัดยังมีความประทับใจด้วย โคมไฟกระดาษสีแดงขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  ถ้ามีเวลาขอเชิญเลือกชม–เช่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้เป็นมงคล หรือท่านเลือกจะเดินเล่นตามถนนนาคามิเซะที่ท่านจะได้ ชม-ช้อปสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกของญี่ปุ่นมากมาย 

จากนั้นเดินทางสู่ อิออน พลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ 

กลางวัน   ไม่รวมอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่า)

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินนาริตะเพื่อกลับกรุงเทพฯ

17.25    ออกเดินทางจากนาริตะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-677

21.55    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข

 

เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆ เกิดขึ้น ทางบริษัทฯ จะช่วยเหลือตามสถานการณ์นั้นๆ อย่างเต็มกำลังสุดความสามารถ แต่ถ้ามีค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่เพิ่มเติมขึ้นมา ทางบริษัทฯ ขออนุญาตคิดตามที่เกิดขึ้นจริง ขอบคุณค่ะ